Generalforsamling 2003
Referat fra Generalforsamlingen 25. 9. 2003.
Kunstforeningen afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 25. september kl. 19 i Kongegården, koncertsalen, Algade 25, Korsør.
Dagsorden blev afviklet ifølge vedtægterne efter formandens velkomst til de fremmødte knap 20 medlemmer af foreningen.
1. Til dirigent valgtes Sonny Jørgensen.
2. Formanden, Finn Mikkelsen, aflagde herefter bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. (vedlagt)- beretningen blev vedtaget enstemmigt med applaus og uden debat.
3. Kassereren, Erik Klausen, aflagde regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år med forklaring af de enkelte posters afvigelse fra budgettet. På grund af forhold omkring udstillinger omtalt i beretningen er årets resultat godt 34.000 kr. mod budgetteret knap 8.000 kr. Regnskabet for Korsør Kunstforenings Fond (”Kunstkassen”), der er vedtægtsbestemt, viser en saldo på 1.336 kr. og den vil blive forøget i det kommende år med minimum 10 % af resultatet altså ca. 3.500 kr. Desuden er foreningens specielle skulpturkonto med øremærkede midler til skulptur fra forskellige donationer bl.a. BG Bank opgjort til en saldo på godt 12.000 kr. Bent Jørgensen bad bestyrelsen undersøge muligheden for billigere bankforbindelse. Hvilket blev lovet af kassereren. John Benediktson foreslog flere medlemmer tilmeldte sig e-mail medlemsbreve, så portoudgifterne kunne nedbringes. Formanden oplyste, at der p.t. er knap 30 på e-mail listen. En stor del af portoudgifterne i år skyldes forsendelse af plakaten for Kongegården. Regnskabet blev godkendt enstemmigt med applaus
4. Kontingent for det kommende år blev efter bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser vedtaget for sæsonen 2003-2004 således: Personlige medlemmer 220 kr., Børn og skoleklasser 110 kr., Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1200 kr.
5. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Til bestyrelsen genvalgtes: Inge Boye Jørgensen, Knud Kristensen, Aase Jepsen og Erik Klausen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jens Sejr, Helle Purup, Peder Skau og Finn Mikkelsen Som den ene revisor genvalgtes Sonni Jørgensen, den anden revisor er John Dyrby. Der valgtes 2 suppleanter genvalg af Anne Byberg og nyvalg af Else Jørgensen.
7. Eventuelt var der ingen bemærkninger til.
Efter generalforsamlingen var der sædvanen tro lodtrækning om enkelte grafiske blade, plakater og lignende. Hovedgevinsten var et litografi af Ejler Bille, desuden var der litografier af Jane Morten, keramik af Gerda Østergaard, og andet.
Herefter var foreningen vært ved lidt ost og rødvin i Isenstein Galleriet, hvor snakken gik livligt et stykke tid.
Referat Finn Mikkelsen.