Generalforsamling 2005
Torsdag den 29. september kl. 19 i Kongegården, koncertsalen, Algade 25, Korsør.
Der var mødt 19 medlemmer af foreningen.
Dagsorden blev afviklet efter vedtægterne:
1.Til dirigent valgtes Inge Christine Søborg Skau. Hun konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
2. Beretningen om foreningens virksomhed i det forløbne år (vedlagt) blev afholdt af formanden Finn Mikkelsen. Beretningen godkendtes enstemmigt uden debat.
3. Regnskabet for foreningens virksomhed i det forløbne år og Regnskabet for Korsør Kunstforenings Fond ("Kunstkassen") (vedlagt) blev gennemgået af kassereren Helle Purup. Driftsregnskabet viste et overskud på 6.497 kr. og et indestående i bank på 25.500 kr. pr. 31. august. Fondens havde en saldo på 18.900 kr. regnskaberne blev godkendt på trods af et mangel i afstemningen på 380 kr., som hverken kasserer eller revisorer kunne finde fejlen til.
Formanden udtrykte en tak til kassereren for den hurtige overtagelse af regnskabet efter Erik
Klausens død.
4. Efter bestyrelsens forslag vedtoges uændrede kontingentsatser for sæsonen 2005-2006:
Personlige medlemmer 240 kr.
Børn og skoleklasser 120 kr.
Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1300 kr.
5. Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Der skal blev valgt 4 medlemmer til bestyrelsen. Det var: Inge Boye Jørgensen, Aase Jepsen, Knud Kristensen som alle genvalgtes samt Lone Tørnquist, som nyvalgtes. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Jens Sejr, Peder Skau, Helle Purup og Finn Mikkelsen
Til revisor genvalgtes Sonni Jørgensen, der fungerer sammen med John Dyrby.
Som suppleant genvalgtes Anne Byberg, der fungerer sammen med Jan Søe.
7. Eventuelt. - her var der ingen bemærkninger.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede forsamlingen for overordentlig god ro og orden og gav ordet til formanden.
Herefter takkede formanden dirigenten for vel udført hverv.
Efter generalforsamlingen var der sædvanen tro lodtrækning om enkelte grafiske blade, plakater og lignende blandt de fremmødte. Alle fik indtil flere ting med hjem. Der blev tillige tyndet ud i kassen med ældre udstillingskataloger, som kan tages med fra Kongegaarden.
Foreningen er vært ved lidt ost og vin - alle fik en hyggelig snak en times tid.
referat - Finn Mikkelsen