Referat fra generalforsamlingen 2006
Torsdag den 28. september kl. 19 i Kongegården, koncertsalen, Algade 25, Korsør.
Der var mødt 28 medlemmer af foreningen.
Dagsordenen afvikledes efter vedtægterne:
Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes Sonni Jørgensen.
- Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Formanden, Finn Mikkelsen, oplæste beretningen, som efterfølgende blev uddelt til de fremmødte. Beretningen blev taget til efterretning og vedtaget med bifald.
- Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år
Kassereren, Helle Purup, uddelte regnskabet og kommenterede det. Det udviste et overskud på 23.461 kr. og en kassebeholdning på 49.037 kr. ved udgangen af august 2006.
Regnskab for Korsør Kunstforenings Fond (”Kunstkassen”) – Da der ingen bevægelser havde været udover tilskrevne renter er beholdningen næsten uændret knap 19.000 kr.
Begge regnskaber blev vedtaget med bifald.
- Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.
Bestyrelsen foreslog ændrede kontingentsatser for sæsonen 2006-2007:
Personlige medlemmer 250 kr. (før 240 kr.)
Børn og skoleklasser 125 kr. (før 120 kr.)
Virksomheder og institutioner (med særlig service) 1350 kr. (før 1300 kr.)
Kassereren redegjorde for budgettet og motiverede kontingentstigningen. Den blev vedtaget enstemmigt.
- Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde ugedagen før)
Der var ikke indkommet forslag.
- Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter:
Der skulle vælges 4 medlemmer af bestyrelsen: Jens Sejr, Peder Skau, Helle Purup og Finn Mikkelsen afgik alle efter tur – De blev genvalgt med bifald. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Knud Kristensen, Lone Tørnquist, Aase Jepsen og Inge Boye Jørgensen.
En revisor var på valg: John Dyrby genvalgte og fungerer sammen med Sonni Jørgensen.
Til suppleant genvalgtes Jan Søe, som fungerer sammen med Anne Byberg.
- Eventuelt.
Mireille Skau fremførte et ønske om, at også de mere landlige områder blev tilgodeset med skulpturer, f.eks. i rundkørslen ved Tjærebyvej. Formanden var ikke uvillig til at drøfte sagen i bestyrelsen og opfordrede til at arbejde i lokalområdet for sponsorer.
Steffen Wanscher spurgte om, hvorfor Isensteins klaver, som er i Store Magasin, ikke kunne opstilles i Kongegaarden. Formanden svarede, at det var Isenstein Samlingens beslutning og at Kongegaarden havde været inde i overvejelserne.
- Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten for udførelsen af hvervet.
- Efter generalforsamlingen var der lodtrækning om grafiske blade og lignende. På grund af de få fremmødte var der mulighed for at alle fik 2 lodder. Herefter var foreningen vært ved lidt ost og rødvin i Isenstein Galleriet, hvor snakken gik livligt i en times tid.
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig efter generalforsamlingen.